COVID-19 intézkezési terv

Intézményi intézkedési terv az egészségügyi válsághelyzet során
az oktatás megszervezéséhez

Készült a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre tekintettel a Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkárság ágazati ajánlását figyelembe véve.

Az intézkedési terv elsődleges szempontként az oktatók és a diákok egészségvédelmét, a szakképzés folyamatosságának és az intézményi működés stabilitásának garantálását, valamint a koronavírus világjárvány továbbterjedésének megelőzését veszi figyelembe.

Az oktatás zavartalan működésének biztosítása érdekében iskolánkban három munkacsoport működik: a digitális munkacsoport, az oktatásszervezési munkacsoport, és az egészségügyi munkacsoport.

I. Az egészségügyi munkacsoport

Feladata: Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakításához az irányelvek megfogalmazása

Tagjai: Az iskolavezetés, a munkaközösség-vezetők, és a védőnő

Megállapításai:

1.1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések betartása mindenki számára kötelező.

1.2. Iskolánk épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.

1.3. A személyi higiéné betartása iskolánk minden polgára részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz, a maszk használatára vonatkozó szabályok betartását.

1.4. A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában. A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani.

1.5. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek az iskolában maszk viselése kötelező. A munkaállomások és fogadóterület egymástól 1,5 méter távolságban történő kialakítása kötelező.

1.6. Fokozottan ügyeljünk a tisztaságra, megfelelő (virucid) kézfertőtlenítő szerek, valamint virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és takarítószerek használatára. A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel használjuk. Ennek dokumentálása a takarítást végző személy, ellenőrzése az igazgató feladata.

1.7. A gyakran érintett felületeket rendszeresen - legalább kétóránként - fertőtleníteni (ajtókilincs, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. Ennek dokumentálása a fertőtlenítést végző személy, ellenőrzése az igazgató feladata.

1.8. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.

1.9. Az iskolánkba érkezőket tájékoztatjuk az aktuális házirendről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról.

1.10. Az intézmény belső intézkedési tervében foglaltakat rendszeres aktualizáljuk a járványhelyzet alakulásához igazodva.

1.11. Különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelek azonosítása esetén a járványügyi szabályoknak megfelelően azonnal tájékoztatjuk az illetékeseket.

1.12. Amennyiben egy gyermeknél, oktatónál vagy egyéb dolgozónál a fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni. (Orvosi szoba.) Gyermek esetén az iskolaorvos mellett a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát, és kövessék az utasításait.

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán tüneteket!

II. Az oktatásszervezési munkacsoport

Feladata: A tanórák látogatására, a szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítására, a számonkérés, beszámolás rendjére, a rendezvények megtartására, a sportlétesítmények használatára vonatkozó szabályok megfogalmazása

Tagjai: Az iskolavezetés, a munkaközösség-vezetők, DÖK segítő tanár, testnevelő

2. A tanórák látogatása

2.1. Amennyiben a tanteremben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező. 1,5 méteres védőtávolság megtartása esetén, a tanórákon részt vevő tanulók számára a maszk viselése ajánlott.

2.2. Amennyiben a kiskorú tanuló szülője, illetve a nagykorú tanuló megfelelő indokkal kérvényezi, oktatása online módon, önálló otthoni felkészüléssel is megszervezhető, de amennyiben a járványügyi szabályok lehetővé teszik, a számonkérésre, beszámoltatásra a tanár által meghatározott módon, biztonságos körülmények között az iskolában kerül sor.

2.3. A kiscsoportos vagy személyes konzultációs lehetőséget folyamatosan biztosítjuk.

2.4. A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás során az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszereken keresztüli lehetőségeket is széleskörűen alkalmazzuk. A beadandó dokumentumok, dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget továbbra is biztosítjuk, melynek során fokozottan ügyelünk a biztonsági szabályok betartására.

2.5. Az első tanítási napon a tanulók (kiskorú tanulók esetén a törvényes képviselőjük), a képzésben részt vevők tegyenek írásbeli nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az elmúlt két hét során jártak-e külföldön. Ha igen, nyilatkoztatni kell a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020 (VII.12.) Korm. rendeletben foglalt szabályok betartásáról.

2.6. Jelen járványügyi készültségi helyzetben törekszünk a jelenléti oktatási forma alkalmazására, de speciális esetekben, amennyiben indokolt, az online oktatási mód részbeni alkalmazására is lehetőség van.

2.7. Arészleges digitális munkarend kialakításával csökkentjük szükség szerint a nagy osztálylétszámokat.

2.8. Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében, illetve a termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítjuk.

3. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása

3.1. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A gyakorlat során amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk használata kötelező, a védőtávolság megtartása esetében ajánlott.

3.2. A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz-használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.

3.3. A gyakorlat során az eszközöket - amennyiben azt nem károsítja - az oktató, vagy az általa megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel tisztítsa le.

3.4. A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell tartani.

3.5. Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása szükséges. A termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.

4. A számonkérés, beszámolás rendje

4.1. A szóbeli számonkérés napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten kerül meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását.

4.2. Írásbeli számonkérés esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes segédeszközök használata. Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.

4.3. A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató vehet részt.

4.4. Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával, amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező. Amennyiben a 1,5 méteres személyes távolság tartható, maszk viselése ajánlott. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a munkafelületeken és a segédeszközökön.

5. Rendezvények megtartására vonatkozó szabályok

5.1. A rendezvényeket - lehetőség szerint a szabadban - úgy szükséges megszervezni, hogy a jelenlévők összlétszáma az 500 főt ne haladja meg. A lebonyolítás során is figyelemmel kell lenni a javasolt védőtávolság (1,5 méter) betartására.

5.2. A zárt térben megrendezésre kerülő rendezvényeken maszk használata kötelező, ha a 1,5 méteres személyes távolság nem tartható; amennyiben tartható a 1,5 méter távolság, a maszk viselése javasolt.

5.3. A zárt térben történő programoknál a maszk használata kötelező, amennyiben a 1,5 méteres személyes távolság nem tartható; amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság tartható, a maszk viselése ajánlott.

5.4. A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerülni kell.

6. Sportlétesítmények használatára vonatkozó szabályok

6.1. Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző tanuló, illetve edző vehet részt.

6.2. A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében részesítsék előnyben a kiscsoportos tevékenységeket. A foglalkozások, programok során törekedjenek kb. 1,5-2 méteres védőtávolság folyamatos betartására.

6.3. A tevékenységeket javasolt a nap folyamán időben elosztani, hogy egyszerre minél kevesebben legyenek egy időben egy helyszínen.

6.4. A tevékenységek során - lehetőség szerint - a testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra javasolt hangsúlyt helyezni.

6.5. A közös terek, öltözők, zuhanyzók, egyéb felületek higiéniai állapotának fenntartása során az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása (külön figyelemmel a tisztítószerek előírt koncentrációjának alkalmazására) szükséges.

III. A digitális munkacsoport

Feladata: a tantermen kívüli, digitális munkarendre történő részleges vagy teljes átállás intézményi szintű szabályrendszerének kialakítása

Tagjai: Az iskolavezetés, a munkaközösség-vezetők, és a rendszergazda

Megállapításai: A KRÉTA rendszerben előírt adminisztrációs feladatok elvégzése mellett a Google G Suite for Education szolgáltatást használjuk. Ennek a Google Tanterem modulja lehetővé teszi a folyamatos kapcsolattartást a diákkal, a tanulási folyamat irányítását, projektfeladatok, gyakorló feladatok, házi feladatok kiadását, ellenőrzését. Ez alapján az intézményvezetés a tanárok és diákok munkáját naprakészen tudja követni.

Itt kapják meg a tanulók a tájékoztatást a tanulmányi előrehaladás ellenőrzésének rendjéről, a rendszeres beszámoltatásnak, értékelésnek alkalmazandó formáiról, gyakoriságáról. Felhívjuk a figyelmet az évfolyam tanulmányi követelményei teljesítésének feltételeire.

A pedagógusok, oktatók - ideértve az óraadókat is - otthon végezhetik munkájukat amennyiben a digitális oktatás feltételei rendelkezésre állnak.

Az oktatók munkájának tartalma:

  • Tananyag kijelölése a tanulók számára egyéni feldolgozásra.
  • Segédanyagok biztosítása. Pl. vázlat, prezentáció, linkgyűjtemény a tanuláshoz.
  • Feladatok kiadása (nem egyszerre, hanem határidőket szabva egymás után). A feladatok kiadása arányos, teljesíthető legyen.
  • Feladatok értékelése.
  • Tanulók számára rendelkezésre állás.
  • Tanulók tájékoztatása az előrehaladásukról.
  • A diákok elektronikusan - vagy más formában - beküldött munkáit a tanár őrizze meg.
  • Hetente beszámoló a végzett munkáról. Hétfőn adják le az előző héten végzett munkáról a beszámolót az iskolaigazgatónak (vagy helyettesének).
  • Ügyelet, tanulók felügyelete, ha az iskola vezetője elrendeli számára.

Az intézmény honlapján tájékoztatjuk a szülőket a mindenkit érintő hírekről, eseményekről, egyéni kérések, problémák esetén e-mail-ben vesszük fel a kapcsolatot a törvényes képviselővel.

Sárvár, 2020. 09. 01.

Hevér Mihályné, igazgató

© Sárvári Turisztikai Technikum. 9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 2.
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el